ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN HOOKUPBAITS.NL

 1. Algemeen
  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HookUpBaits.nl webshop zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
  1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.
  1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken,
  waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van HookUpBaits.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door HookUpBaits.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
  1.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  1.6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
  2.1 Alle aanbiedingen van HookUpBaits.nl zijn vrijblijvend, en HookUpBaits.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door HookUpBaits.nl . HookUpBaits.nl  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HookUpBaits.nl  dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Prijzen
  3.1 De vermelde prijzen zijn  voor de aangeboden producten zijn in euro`s per stuk, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 4. Betaling
  4.1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelde artikelen en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
  4.2 Een bestelling wordt pas geleverd na betaling.
  4.3 U kunt op de volgende manieren betalen: via iDeal, vooruitbetaling of op rekening(na acceptatie HookUpBaits.nl )
  4.4 De betaling dient volledig binnen vijftien (15) werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze periode reserveert HookUpBaits.nl de bestelde artikelen voor u. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is HookUpBaits.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
  4.5 Indien de bestelling word opgeschort dan blijven de betalingscondities van kracht, en bij niet tijdige betaling van de aanmaning geven wij de vordering uit handen naar het door ons aangestelde incasso bureau. Alle bijkomende kosten worden volledig op u verhaalt.
  4.6 Betaling dient te geschieden zonder korting.
 5. Levering
  5.1 Levering door HookUpBaits.nl vindt plaats binnen vijf (5) werkdagen na bestelling, tenzij door HookUpBaits.nl anders is aangegeven.
  Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
  5.2 Alle leveringen/artikelen worden aangeboden aan GLS pakketservice of PostNL.
  Deze bezorgen normaliter binnen 2 werkdagen binnen Nederland.
  5.3 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
  5.4 Voor alle producten geldt, een 14 dagen termijn voor het opzicht hebben of retourneren.
  5.5 Alle producten dienen onbeschadigd en in originele staat geretourneerd te worden, Producten die niet aan deze voorwaarde voldoen
  komen niet in aanmerking voor restitutie voor aankoop bedragen.


  6. Eigendomsvoorbehoud

  6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan HookUpBaits.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van aflevering op u over.

  7. Reclames en aansprakelijkheid  

  7.1 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HookUpBaits.nl  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
  7.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
  – het artikel is ontdaan van de merk- en/of prijslabels.
  – het artikel is geopend.
  – u de voorgeschreven gebruiksinstructies van het artikel niet heeft opgevolgd.
  – het artikel is beschadigd.
  – de eventuele verpakking van het product beschadigd is.
  – het artikel niet aan uw smaak voldoet.

Door HookUpBaits.nl  betreffende eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de ontbinding terugbetaald. De verzendkosten van terugzending komen voor uw rekening.

 1. Garantie
  8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.
  8.2 Bedrukte en team kleding kunnen niet geruild of geretourneerd worden, dit omdat deze producten speciaal voor u samengesteld worden (werk op maat)
 2. Bestellingen/communicatie
  9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en HookUpBaits.nl , dan wel tussen HookUpBaits.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en HookUpBaits.nl , is HookUpBaits.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van HookUpBaits.nl .
 3. Overmacht
  10.1 HookUpBaits.nl  heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat HookUpBaits.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan HookUpBaits.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.

  11. Diversen

  11.1 Indien u aan HookUpBaits.nl  schriftelijk opgave doet van een adres,
  is HookUpBaits.nl  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan HookUpBaits.nl
  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
  11.2 Wanneer door HookUpBaits.nl  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
  U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat HookUpBaits.nl  deze Voorwaarden soepel toepast.
  11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met HookUpBaits.nl  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen
  door een door HookUpBaits.nl  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  11.4 HookUpBaits.nl  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 4. Bescherming van persoonsgegevens
  12.1 De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server
  en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens
  strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy
  strikt door ons in acht genomen. HookUpBaits.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
  12.2 Daarnaast worden uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruikt voor nieuwsbrieven
  en eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van HookUpBaits.nl (per post, telefoon of e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, door dit schriftelijk (e-mail) mee te delen aan HookUpBaits.nl
Prijzen en/of drukfouten voorbehouden, aldus opgemaakt op 1 januari 2019